Vedtægter for Ringsted Flyveplads Benzin

§1 Foreningens navn

1.1 Foreningens navn er Ringsted Flyveplads Benzin (herefter benævnt RFB).

1.2 Foreningens hjemsted er Ringsted Flyveplads, Haslevvej 58, 4100 Ringsted.

§2 Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er salg af fly benzin og olie produkter på Ringsted Flyveplads.

§3 Medlemmer

3.1 Ethvert medlem af Midtsjællands Motorflyveklub, som har et gyldigt benzinkort er medlem af RFB.

3.2 Benzinkortet skal være udstedt i henhold til ”Kortbestemmelser for RFB”, og er eneste gyldige bevis for medlemskab af RFB.

§4 Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Indkaldelse og dagsorden sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer.
Varslet sendes skriftligt ved brev eller e-mail til alle medlemmer efter sidst opgivne adresse.

4.3 Beslutning om ændringer af vedtægter, og fremsatte forslag, afgøres ved simpelt flertal. Dog kræver ændring af §2 og §9 mindst 2/3 flertal.

4.4 Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer med gyldigt benzinkort.
Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar.

4.5 Afstemning foregår ved håndsoprækning. Såfremt der ønskes skriftlig afstemning fra en eller flere deltagere, vil dette blive gennemført.

4.6 Dagsorden skal indeholde flg. faste punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Godkendelse af årsregnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer
7) Evt.

4.7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Med angivelse af motiveret dagsorden kan mindst 1/10 af medlemmerne kræve, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

§5 Bestyrelse

5.1 Bestyrelsen består af 3 medlemmer og en suppleant, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Yderligere vælges 2 revisorer.

5.2 Bestyrelsen, suppleant og revisorer vælges for 2 år ad gangen, således der i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. I ulige år vælges 1 bestyrelsesmedlem, suppleanten og 1 revisor. Ved forfald i bestyrelsen indtræder suppleanten i resterende del af afløste medlems valgperiode.

5.3 Bestyrelsen skal konstituere sig inden for 2 uger efter afholdt generalforsamling.
Skal konstitueres som: Formand
Næstformand
Kasserer

5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.5 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Ligeledes tilrettelægger og gennemfører bestyrelsen foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

5.6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

5.7 Bestyrelses – og udvalgsmedlemmer er kontingentfri hos Midtsjællands Motorflyveklub og modtager ikke honorarer for udførelse af RFB´s opgaver.

§6 Regnskab

6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

6.2 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

§7 Foreningens midler

7.1 Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål.

§ 8 Forpligtelser

8.1 Bestyrelsen forpligter sig til, at holde foreningen forsikret tilstrækkeligt således, at foreningens medlemmer er fritaget for økonomisk ansvar hvad angår miljøuheld og ansvarsforsikring.

8.2 Foreningen forpligter sig til, at man til enhver tid efterlever de lovkrav, som er gældende.

§9 Foreningens opløsning

9.1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning.

9.2 Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

9.3 Eventuel formue skal ved opløsning overdrages til Midtsjællands Motorflyveklub.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18/10 – 2005.
d. 18.10.2005.

Referat fra stiftende generalforsamling for Ringsted Flyveplads Benzin
tirsdag den 18. oktober 2005

Deltagere i stiftende generalforsamling:

Michael Holm
Claus C. Brun
Evald Bank
Kurt Hansen
Jean Nygaard
Ricard Matzen
Arne Habenicht
Lisbeth Seemann
Willy Seemann
John Schultz
Lars Jensen
Ann-Mette Juel Jensen
Henrik Petersen
John C. P. Andersen

Som medlemmer til bestyrelse, suppleant og revisorer blev jf. § 5 stk. 2 og uden modkandidater valgt:
Ricard Matzen, Kurt Hansen og Arne Habenicht
Suppleant:
Claus C. Brun
Revisorer:
Jean Nygaard
Evald Bank

Sign.                             Sign.
---------------------------- ----------------------------
Henrik Petersen, dirigent Ricard Matzen, referent

1) Vedtægtsændringer under §4,2 - §4,6 - §5,1 - §5,2 er vedtaget 24/04 – 2008.

2) Vedtægtsændringer under §3.2 - §4.4 - §5.7 er vedtaget på generalforsamlingen 20/04 – 2014.

Evald Bank, forslagsstiller
Jean Nygaard, dirigent
Max Albertsen, referent